مشخصات شخصي

لطفا مشخصات شخصي خود را با دقت در فيلد هاي مربوطه وارد نماييد.پر کردن قسمتهاي * دار الزاميست

لطفا تمامي تلفن ها را به همراه کد شهر و به صورت مقابل و بدون استفاده از - يا . وارد نماييد 08114494145 

لطفا تمامي تاريخها را به صورت زير وارد نماييد روز/ماه/سال به صورت مثال 24/01/1355 

توجه:متقاضيان محترم مي بايست پس از تكميل اطلاعات خواسته شده در اسرع وقت جهت تكميل و ارائه مدارك به دانشگاه موردانتخاب خودمراجعه نماييد

کلمه عبور *
شماره کد ملی *
تكرار کلمه عبور*
نام خانوادگي *
نام *
شماره شناسنامه *
نام پدر *
محل تولد *
/ /
1355/01/24          تاريخ تولد *
مذهب *
محل صدور*
تلفن همراه*
تابعيت*
تلفن منزل*
تلفن محل کار
متاهل *
مجرد*
وضعيت تاهل *
وضعيت نظام وظيفه *
زن *

جنسيت*
سال پايان خدمت - سال معافيت
مرد*
طرح سربازي
راتبه-بورسيه
استخدام
متقاضي در يکي از طرح هاي*
کارشناسي ارشد
عنوان پايان نامه
دکتري
زبانهايي كه در نگارش و تكلم تسلط داريد
عدد روبرو را وارد نماييد